Sudda

Uppdrag Arkitekt

Kund  Hönöhallen AB

Projekttyp  Kyrka, idrottshall, skola

Plats  Sudda, Hönö

Visionen togs fram 2018 och gestaltar ett förslag som innehåller idrottshall, kyrka och skola.

En vision,att nå ut i samhället där vi skapar möten mellan människor i olika sammanhanggestaltad genom en byggnad och ett område. Byggnaden ska servaverksamheternas uppdragochsyftenpå bästa möjliga sätt.Klippa, integration, knutpunkt, natur och multifunktionär de fem ord som skapat byggnadenskaraktär och arkitektoniska utformning.

 

Syftet var att skapa en byggnad för samhället integrerad isin naturmiljö där det finns platser för spontanaoch flexiblamötenmellan de olikarummen/verksamheterna. Samtidigt värnar byggnadens utformning om de olika verksamheternasprivata ytor med flexibel avskiljbarhet.Byggnaden innehåller verksamheter så som Missionsförsamlingen, Betelskolan och idrottshall. Mentanken är också att den ska innehålla plats för exempelvis sjukgymnast och andra mindreverksamhete

MILJÖ

Sudda är idag ett område som omfattar dels Hönö arena med sina fotbollsplaner och friidrott dels ett stort naturområde med ett rikt fågelliv. Att komplettera området med en byggnad kräver omtanke. För Hönö arena kompletterar byggnaden området med sin inomhushall och andra funktioner medans för naturen i sig blir byggnaden en åverkan. Därför blev utmaningen att hitta en gestaltning som kommunicerar både med Hönö arena och med naturområdet. Resultatet blev en träbyggnad med massiv träyttervägg av så kallat KL-trä och ett grått naturnära tegel samt glaspartier.

OMRÅDET

Den del av Suddaområdet som omfattar projektet är beläget mellan Linblomsvägen i norr, Öckeröleden i öst och Hönö arena i väst. Infarten till planområdet sker från Linblomsvägen och parkering är lagd längs denna med avgränsning i form av jordvall och planteringar. Ett stråk mellan planområdet och Hönö arena förenar suddas naturområde med planerad skatepark och gång- och löpslinga. Sudda är en känslig plats för växt och fågelliv, därför känns det viktigt att använda naturnära fasadmaterial så som trä, sten (grått tegel) och glas

KYRKSAL

Hjärtat i en församling är kärlek, omtanke och medmänsklighet där Jesus är det absoluta centrum. Hur appliceras detta då på en byggnad? Idén är att placera kyrksalen i centrum med alla andra funktioner och knutpunkter i direkt anslutning till denna. Kyrksalen ska utrusta, cafeterian Uppmuntra och tjäna, mötesrummen hela och övriga lokaler utmana. Hönö missionskyrka har ledorden: Utrusta, uppmuntra och utmana. Givetvis kan alla ledord appliceras på samtliga rum. Den centralt placerade kyrksalen utgörs av ljusa gedigna materiel som återfinns i byggnadens exteriör där bland annat tegelfasaden fortsätter in i kyrksalen. Golvet utgörs av ett ljust homogent trägolv. I estradens bakre centrum ligger dopgraven som omsluts av glasväggar som vetter in mot vinterträdgården. Kyrksalen omsluts av vinterträdgård i norr, cafeteria i väst, verksamhetslokaler anknutna till kyrkan i öst och balkong med cafébord i söder. Kyrksalens bakre vägg mot balkongen utgörs till största del av öppningsbart glasparti, lika så väggen mot cafeterian i väst. Vid exempelvis konferens kan hela den bakre väggen öppnas upp så att man integrerar kyrksalen med balkongen och idrottshallen. Kyrksalen rymmer drygt 400 personer

VINTERTRÄDGÅRD

Vinterträdgården som ligger längst fram i kyrkan är ett rum avskilt för samtal i tystnad för enskilda och mindre grupper. Centralt placerat i rummet är ett träd planterat som symboliserar livet och på den norra väggen ett kors i bronsfärgat glas utskuret i fasaden. Korset och trädet syns från kyrksalen genom glasväggen bakom dopgraven.

SKOLAN

Betelskolan ligger på första plan. Det finns 7 klassrum, vardera med kapacitet för 21–30 elever. Utöver detta finns en multifunktionssal för NO och Slöjd. I anslutning till denna sal finns två förråd för vardera verksamheten. Toaletterna är centralt placerade tillsammans med två mindre mötesplatser för umgänge eller studier. Lunch kan serveras på andra planet vid kyrkans cafeteria där också maten tillagas eller bereds i det anslutna köket där accessen sker direkt via trapphuset. Via trapphuset fast på samma plan når man idrottshallen. På utsidan entrén mellan tillfartsväg för gångtrafikanter och fordon för transport beläggs ytan med gräsmatta. Denna yta kommer också tjäna som skolgård tillsammans med ytan utanför idrottshallen där det finns yta för sportaktiviteter mm. Skolgårdens yta är ca 4200 kvm stor.