top of page
Behandling av personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga

Bostein & John AB med organisationsnummer 559055–5396 och adress Lammholmsvägen 2, 475 31 Öckerö (”Vi”, ”Oss”) ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.


Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat den här policyn. Policyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.


Syftet med den här policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster, dvs. för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. I vissa fall sparar vi dessutom dina personuppgifter för att underlätta kontakt avseende framtida uppdrag eller för att kunna tillhandahålla ritningar och dylikt.

Integritetspolicy.

Inkommande e-post och telefonsamtal

Om du kontaktar oss per e-post eller per telefon behandlar vi ditt telefonnummer, din e-postadress samt annan information som du väljer att inkludera i din korrespondens för att kunna besvara ditt meddelande samt för att tillhandahålla information om oss och om vår verksamhet. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att hantera inkommande korrespondens och att tillhandahålla information. Behandlingen sker till dess att 2 år har passerat, om ingen annan grund för behandling av dessa personuppgifter finns.

Beställning av tjänster – för företag

När du agerar som kontaktperson för ett företag och beställer tjänster av oss behandlar vi ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Behandlingen sker för att utföra tjänsten, för att fullgöra vårt ansvar för tjänstens korrekthet efter utförandet, för att skriftväxla rörande utförandet av tjänsten samt för att ställa ut faktura för våra tjänster. Dessa behandlingar är nödvändiga för att kunna fullgöra det avtal om våra tjänster som du träffar med oss. Behandlingen sker till dess att 2 år har passerat från att tjänsten är utförd.

 

Beställning av tjänster – för privatpersoner

När du beställer tjänster av oss som privatperson behandlar vi ditt namn, din e-postadress, din postadress och ditt telefonnummer. Behandlingen sker för att utföra tjänsten, för att fullgöra vårt ansvar för tjänstens korrekthet efter utförandet, för att skriftväxla rörande utförandet av tjänsten samt för att ställa ut faktura för våra tjänster. Dessa behandlingar är nödvändiga för att kunna fullgöra det avtal om våra tjänster som du träffar med oss. Behandlingen sker till dess att 2 år har passerat från att tjänsten är utförd.

När du beställer tjänster av oss så behandlar vi också din fastighetsbeteckning. Det för att kunna säkerställa att vi får fram korrekt information kring din fastighet. Behandlingen grundar sig på att fastighetsbeteckningen är ett unikt nummer som används av myndigheter för att till varje tid säkerställa korrekt information kring fastigheten. Denna behandling sker till dess att 2 år har passerat, om ingen annan grund för behandlingen av dessa uppgifter finns.

 

Arkivering av räkenskapsuppgifter

I den mån ditt namn eller din adress förekommer i vår räkenskapsinformation kommer dessa uppgifter att behandlas för att vi på ett korrekt sätt ska arkivera räkenskapsinformation. Behandlingen är nödvändig för att efterleva vår rättsliga förpliktelse om arkivering av räkenskapsuppgifter enligt gällande lagstiftning. Behandlingen består i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.


Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till vår redovisningsbyrå.

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än avtalsperioden. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk. Om du lämnat ditt samtycke till att uppgifterna lagras efter avtalstidens slut kan det också hända att vi sparar dem för att kunna bibehålla kontakten inför framtida projekt. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtyckte till att låta oss behandla dina personuppgifter.

 

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på kontakt@bosteinjohn.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran. 


Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.


Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.


Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.


Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.


Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.imy.se
 

Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

 

Övrigt

Vi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy och ny version blir gällande när den finns tillgänglig på vår webbplats https://www.bosteinjohn.se/.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till steinove@bosteinjohn.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 0702 42 03 54 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida https://www.bosteinjohn.se/.

Integritet topp
bottom of page