Kontrollansvarig

Vid byggnadsarbeten som kräver bygg- rivnings- eller marklov ska byggherren enligt plan- och bygglagen utse en certifierad kontrollansvarig.

En kontrollansvarig är en person som är certifierad och har kunskap om plan- och bygglagen samt gällande förordningar. I dag är det lagkrav på att anlita en kontrollansvarig enligt PBL, och det är kommunen som beslutar om en kontrollansvarig är påkrävd i det specifika byggprojektet. Vid mindre byggprojekt kan det räcka att en enkel kontrollplan upprättas.

En kontrollansvarig gör följande saker:

  • Upprättar ett förslag till kontrollplan – gärna i samarbete med byggherren

  • Ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs

  • Närvarar vid tekniskt samråd, platsbesök, besiktningar och andra kontroller, samt vid byggnadsnämndens platsbesök och slutsamråd

  • Dokumenterar sina platsbesök och noterar sina iakttagelser och som kan ligga till grund för utvärdering inför slutsamråd

Den kontrollansvarigas roll är inte att själv göra några kontroller av byggnaden, utan vara den som ser till att kontrollerna utförs enligt kontrollplanen. Den kontrollansvariga ser också till att kontrollerna blir dokumenterade så att de kan redovisas för myndigheterna.

John.jpg

Kostnad

 

Kostnaden för en certifierad kontrollansvarig inom bygg och projektering är avhängigt om det är ett projekt av normal art eller ett större och mer komplext projekt. För att göra en korrekt kostnadsuppskattning av kontrollansvarigs pris behöver man mer information om det specifika projektet. Omfattningen av uppdraget kommer vi överens om med byggherren i varje enskilt fall.

 

Av erfarenhet vet vi att man uppnår bäst kvalitet och kostnadseffektivitet när kontrollansvarig är med från början i processen och som partner eller rådgivare till byggherren.

Besiktningsuppdrag

-Entreprenadbesiktning

-Besiktning av åtgärder i en fastighet

-Garantibesiktning

-Särskild besiktning (ex. målningsbesiktning,

  köksbesiktning, badrumsbesiktning, fasadbesiktning,            fönsterbesiktning mm)

-Slutbesiktning