top of page

En kontrollansvarig är en person som är certifierad och har kunskap om plan- och bygglagen samt gällande förordningar. I dag är det lagkrav på att anlita en kontrollansvarig, och det är kommunen som beslutar om en kontrollansvarig är påkrävd i det specifika byggprojektet. Vid mindre byggprojekt kan det räcka att en enkel kontrollplan upprättas.

En kontrollansvarig gör följande saker:
  • Upprättar ett förslag till kontrollplan 

  • Ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs av hantverkare

  • Närvarar vid tekniskt samråd, platsbesök, besiktningar och andra kontroller, samt vid byggnadsnämndens platsbesök och slutsamråd

  • Dokumenterar sina platsbesök och noterar sina iakttagelser och som kan ligga till grund för utvärdering inför slutsamråd

Den kontrollansvarigas roll är inte att själv göra några kontroller av byggnaden, utan vara den som ser till att kontrollerna utförs enligt kontrollplanen. Den kontrollansvariga ser också till att kontrollerna blir dokumenterade så att de kan redovisas för myndigheterna.

John KA.jpg
bottom of page