top of page
Projektutveckling

Alla projekt är olika och kräver därför anpassning med tillhörande kompetens. Vi utvecklar även projekt tillsammans med andra projektutvecklare/ affärsutvecklare, samt använder oss flitigt av vårt nätverk för att säkerställa rätt kompetenser och erfarenhet.

Vår affärside

Tillsammans med våra kunder skall vi förverkliga idéer till färdiga projekt som både vi och kunden kan vara stolta av.

Några exempel 
 • Idéfas

 • Markförvärv

 • Planprocess

 • Förhandsbesked

 • Förprojektering

 • Utredningar

 • Detaljplaner

 • Investeringskalkyler

 • Upphandling

 • Underlag inriktningsbeslut

 • Rådgivning och samråd

 •  Myndighetskontakt & ombud (länsstyrelse & domstol)

 •  Dokumentation

Exempel på utredningar som kan krävas vid förhandsbesked eller bygglov
 • VA utredning

 • Dagvatten utredning

 • Miljöutredning

 • Naturinventering

 • Geoteknisk undersökning

 • Bergteknisk undersökning

 • Markundersökning

Ansökningar, blanketter & myndighetskontakter
 • Ansökan om planbesked

 • Ansökan om förhandsbesked

 • Ansökan om markanvisning

 • Ansökan om bygglov

 • Bygganmälningar

 • Tillstånd vattenverksamhet

 • Ombud utredningar & ansökningar kommun, länsstyrelsen och lantmäteriet

 • Juridiska frågetecken

 • Intyg & överenskommelser mellan parter (ex grannar)

bottom of page