top of page
​Ansvarsområden i rollen
 • Ta fram styrdokument för BIM-taktik utifrån styrdokument för BIM-strategi

 • Sammanställa samordningsmodell

 • Leda BIM-samordningsmöten

 • Granska leveranser utifrån informationsinnehåll och kvalitet

 • Ansvara för BIM-metodiksamordning, det vill säga:

  • Förankra arbetssätt under projekteringen kring hur kraven ska arbetas in i modell och databas löpande för de olika projektörerna

  • Ta fram metodikbeskrivningar och informera om metodik

  • Förklara förutsättningar för bra samarbete utifrån kraven. Samordnaren ansvarar för att ställda krav uppfylls med rätt kvalitet. Uppgifterna beror på i vilket skede projektet befinner sig.

  • BIM-samordnaren ges mandat att kräva att projektets anvisningar följs.

  • BIM-samordnarrollen kan jämföras med den traditionella modell- eller CAD-samordnarrollen. BIM-samordnarrollen är dock betydligt mer omfattande och djupare förankrad i projektet.

Konstruktion.PNG
Ingår i BIM-samordnarens operativa roll att exempelvis
 • upprätta och förvalta en projektgemensam samordningsmodell som beskriver befintlig anläggning, omgivning samt projekterat material. Samordningsmodellen används till stöd i projekteringen, sakgranskning och kollisionskontroll. Den kan även vara underlag till en VR-modell.

 • löpande stötta projekt-/projekteringsledarna i 3D och BIM-frågor.

 • vara ”pilot” för samordningsmodellen på arbetsmöten och samgranskningsmöten samt att vid dessa möten dokumentera granskningssynpunkter i modellen. Gemensamt med VDC-ansvariga tillse att projektet har tillgång till stadens uppdaterade samordningsmodell.

 • gemensamt med stadens VDC-ansvariga sätta upp rutiner och säkerställa att utbyte av modell- och samordningsfiler mellan våra och stadens projektörer fungerar smidigt.

 • kvalitetskontrollera modelleveranser från projektörer.

 • genomföra utbildningsinsatser av projektmedlemmar, projektörer och entreprenörer inom BIM

 • planera och genomföra utbildningsinsatser av externa och interna resurser kring granskning av modeller.

 •  vara löpande stöd i granskningsarbetet av informationsmodeller både för externa och interna resurser.

 • agera BIM-samordnare för de projekt inom programmet som saknar rollen BIM-samordnare i projekteringsorganisationen.

 • leda, samordna, och följa upp programmets samtliga projekteringsorganisationers BIM-samordnare för att nå ett enhetligt arbetssätt för programmet.

 • rapportera till Projektledarna samt koordinera sig mot övriga i projektet.

 • delta i projektrelaterade möten för att ta del av information om verksamhetens framdrift

bottom of page